Bismillahir Rahmanir Rahim

Eid Ul Adha Salat Bronx NY

Published : 15 June, 2024 Eid Ul Adha Salat Bronx NY
Spread the love

Fist Jama’at 7.30 AM, 2nd Jama’at 8:30 AM

Baitul Islam Masjid & Community Center, INC

2107 Davidson Avenue, Bronx, NY 10453

Prayer Time